1. Äganderätt

Upphovsrätten, Äganderätten och all annan immateriell rättighet till tjänsterna på våran egen plattform och marknadsplats www.sportstravelgolf.com ägs och innehavs av The Sales Company West AB. Annonsörerna som annonserar på www.sportstravelgolf.com ”kunden” ansvarar för att samtliga rättigheter som till exempel upphovsrätten till bilder och texter innehas och får användas och publiceras av kunden. Kunden ansvarar även för materialet som publiceras på www.sportstravelgolf.com är giltig och kunden har rätt att publicera materialet. Kunden åtar sig at hålla The Sales Company West AB skadeslöst för all skada som an uppkomma vid publicering av materialet, som har tillhandahållits av kunden som kan göra intrång på en tredje mans rättigheter eller som på något annat sätt kan innefatta en skada för The Sales Company West AB.

  • Annonsering

Alla annonsörer som annonserar på www.sportstravelgolf.com är företag relaterade till golf som till exempel golfresebyråer, golfshopar och golfwebbshopar med mera.

  • Policy

Kunderna som annonserar på www.sportstravelgolf.com är skyldiga att följa den gällande annonspolicyn.

  • Distribution av annonser

The Sales Company West AB har rätt att sprida kundernas annonser eller delar av annonserna för att öka spridningen av innehållet både i tredje parts marknadsföringskanaler för att kunna maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra plattformen www.sportstravelgolf.com. Denna rättighet gäller även att kunna inaktivera annonser som längre inte är aktiva eller att avtalsförhållandet mellan The Sales Company West AB och kunden har avslutats. The Sales Company West har kan sprida och marknadsföra annonserna genom en tredje part som kan innefatta spridning genom kanaler som Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Tik Tok och Linkedln med flera.

Spridning av kundernas annonser får enligt denna klasul utföras utan kundens samtycke om den inte innefattar någon extra kostnad för kunden i fråga.

Spridning av kundens annons enligt klausulen kan inte föranleda rätt till ersättning för kunden.

  • Användning av information till exempel statiska ändamål

När din annons publiceras på www.sportstravelgolf.com upplåter kunden The Sales Company West AB obegränsad rätt att fritt använda all information, och därmed rättigheten att använda information i annonser och därtill hörande rättigheter i annonsen och att relatera till kundens annonsering på www.sportstravelgolf.com, till exempel för statiska ändamål att lagra, bearbeta och kopiera sådan information och göra den tillgänglig för allmänheten samt vidare upplåta eller överlåta information och dess rättigheter till en tredje part. 

Denna rättighet gäller även efter att avtalsförhållandet mellan The Sales Company West AB och kunden har avslutats. The Sales Company West användning av dess information enligt denna klausul kan och får utföras utan att kunden ger sitt samtycke och detta kan inte föranleda något rätt till ersättning för kunden.

6. Cookies

The Sales Company West AB använder sig av cookies och hämtar in information för olika verktyg som publicerar och visar statistik.

7. Fakturering

Kunden kommer faktureras enligt The Sales Company West gällande prislista. Kunder som har ett separat avtal avseende ett speciellt annonspaket faktureras enligt avtal. Vid eventuella prishöjningar för kunder som har ett rörligt avtal kommer ändringar i prislistan aviseras minst 30 dagar innan de träder i kraft.

Kunden kommer debiteras för sitt paket årsvis. The Sales Company äger rätt att i priserna hantera varje enskild återpublicerad annons som en ny aktiv annons.

Fakturering för tilläggstjänster och annonser faktureras månadsvis i efterskott. Betalningsvillkoren för fakturor är 30 dagar netto. Om kunden önskar att erhålla en pappersfaktura kommer det tillkomma en fakturaavgift om 75 kronor per faktura. Försenad betalning debiteras en påminnelseavgift samt en dröjsmålsränta enligt räntelagen.

8. Uppsägningstid

Om inget annat skriftligt har överenskommit ska en uppsägning ske senast en månad före avtalsperiodens slut. Sker ingen uppsägning inte kommer avtalet att förnyas med ytterligare 1 år i taget.

9. Felanmälan

Vid eventuella fel, störningar eller andra typer av försämringar av plattformen är det kundens ansvar att omgående påtala detta till The Sales Company West AB. The Sales Company West AB kommer då att vidta åtgärder för att snarast åtgärda detta problemet eller felet.

Felanmälan ska det till info@thesalescompany.se eller till kundens kontaktperson på bolaget.

10. Ändringar av Allmänna Villkor och annonspolicy

The Sales Company West AB har rätt att om man vill ändra de Allmänna Villkoren utan kundens samtycke om ändringarna är uppenbart till kundens fördelar, i dessa fal kommer ändringarna att träda ikraft omedelbart vid publiceringen.

The Sales Company West har rätt att ändra de allmänna villkoren i övrigt. Om villkoren ändras ska de aviseras ut på www.sportstravelgolf.com senast 1 månad före det träder i kraft. Önskar kunden inte att bli bunden till de nya villkoren ska kunden meddela The Sales Company West AB om uppsägning av avtalsförhållandet innan villkorsändringen träder i kraft. Fortsätter kunden användandet av plattformen efter villkorens ändrande innefattar det att kunden har accepterat de nya villkoren.

The Sales Company West erhåller möjligheten att när man vill ändra villkoren i annonspolicy. Kunden är då skyldig att följa de Allmänna Villkoren i sin policy när det kommer till publicering av annonsen.

Det är kundens ansvar att hålla sig informerad om innehållet gällande de Allmänna Villkoren och den gällande annonspolicy.

11. Begränsning av ansvar

The Sales Company West AB ansvarar ej för kundens direkta eller indirekta skador eller förluster som kan uppkomma vid en annonsering på www.sportstravelgolf.com enligt klausul 5.

Tjänsterna och information som hämtas in via olika statistikverktyg kan visas och tillhandahålls utan några som helst garantier om statistikens exakthet. Pålitlighet eller fullständighet. The Sales Company West AB ska ej hållas ansvariga för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller någon annan typ av skada som kan komma att uppstå vid en användning av avläsbara resultat och slutsatser från statistikverktyget. The Sales Company West AB kan inte heller hållas ansvariga för förlorad vinst, omsättningsbortfall, eller avbrott i verksamheten.

12. Personuppgifter

The Sales Company West AB lagrar personuppgifter som kan komma att hanteras i samband med kundens annonsering eller dess användare av statistikverktyg i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.