Från och med den 1 januari 2018 har golf blivit godkänt som en aktivitet för friskvårdsbidrag. Nedan finns en översikt över godkända aktiviteter, information om vilka aktiviteter som inte är skattefria, samt svar på vanliga frågor från både golfklubbar och golfspelare. Dessutom presenteras en historisk bakgrund till kopplingen mellan golf och friskvårdsbidraget.

Kortfattat gäller följande när det kommer till friskvårdsbidrag för golf:

 • Golf klassificeras som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för att vara berättigad till friskvårdsbidrag. Anställda med friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare kan därför använda det för nästan alla former av golfspel och träning.
 • Det högsta skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som avgör det specifika beloppet för sin arbetsplats, vilket kan vara lägre än det maximala beloppet.
 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf, eller andra aktiviteter, som en friskvårdsförmån.
 • En förutsättning är att alla anställda inom organisationen eller företaget erbjuds förmånen, vilket innebär möjligheten att delta i golfspel eller träning.

Här är en översikt över godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf:

 1. Golfträning:
  • Inkluderar nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (om kostnaden är under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor.
 2. Egen träning på drivingrange:
  • Omfattar kostnader för rangebollar eller rangekort för personlig träning.
 3. Års- eller säsongskort:
  • Gäller för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde.
 4. Spelavgift:
  • Årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift.
 5. Greenfeeavgifter:
  • Godkänns om de ligger under 1 000 kr per tillfälle.
 6. Spel på footgolfbana:
  • Likställt med greenfeeavgift.
 7. Nytt från 2020: Deltagar- och startavgifter i golftävling:
  • Gäller om kostnaden är under 1 000 kronor per tävling.

Dessa aktiviteter representerar de skattefria förmåner inom golf som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som en del av friskvårdsbidraget. Det är viktigt att notera de specifika kostnadsgränserna för varje aktivitet för att säkerställa att de förblir skattefria.


Följande aktiviteter är inte godkända som skattefria friskvårdsförmåner:

 1. Medlemsavgiften till golfklubben:
  • Detta gäller även för alla föreningsidrotter och inkluderar kostnader för medlemskap i en golfklubb.
 2. Tränings- och motionsredskap:
  • Exempelvis golfklubbor och annan utrustning betraktas inte som skattefria friskvårdsförmåner.
 3. Spelavgifter eller golfpaket som omfattar mer än godkända friskvårdsaktiviteter:
  • Detta inkluderar exempelvis exklusiva friskvårdspaket där vissa delar av innehållet inte räknas som ”motion eller friskvård av enklare slag”. Det är viktigt att notera att endast aktiviteter som faller inom denna kategori kvalificerar sig som skattefria.

Det är avgörande att undvika dessa kostnader om man vill dra nytta av skattefria förmåner inom friskvård. Att hålla sig till aktiviteter som tydligt klassificeras som ”motion eller friskvård av enklare slag” är väsentligt för att säkerställa överensstämmelse med gällande regler och för att undvika skattekonsekvenser.

Golfspelare – Vanliga frågor

Här finns svar på några vanliga frågor för golfspelare eller de som är intresserade av att börja spela golf och vill veta mer om hur de kan dra nytta av arbetsgivarens friskvårdsbidrag för golfrelaterade aktiviteter.

Vilka regler gäller för att jag som anställd ska kunna söka friskvårdsbidrag för golf?

Det är arbetsgivaren som har befogenhet att godkänna golf, eller andra aktiviteter, som en förmån. Det första steget är därför att konsultera din arbetsgivare för att klargöra riktlinjerna för golfrelaterade aktiviteter. Arbetsgivaren har också befogenhet att bestämma storleken på friskvårdsbidraget, med en maxgräns på 5 000 kronor.

Om arbetsgivaren godkänner golfrelaterade aktiviteter, kan du ansöka om friskvårdsbidrag för de aktiviteter som har fått godkännande:

 • Spelavgift
 • Golflektioner, golfutbildningar, nybörjarkurser
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kronor per tillfälle)
 • Träning på drivingrange
 • Säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde
 • Säsongskort på korthålsbana
 • Tävlingsavgifter (under 1 000 kronor per tävling)

Det är dock inte möjligt att ansöka om friskvårdsbidrag för medlemsavgifter och utrustning.

Övriga regler för golf följer samma riktlinjer som för alla andra godkända friskvårdsaktiviteter. För den senaste och mest pålitliga informationen rekommenderas att besöka Skatteverkets hemsida.

Måste kvittot eller fakturan innehålla mitt personnummer?

Nej, det finns inga specifika formella krav från Skatteverket när det gäller sådana dokument. Det används vad som kallas ”fri bevisning”. Det innebär att företaget som tillhandahåller friskvårdsbidraget, det vill säga arbetsgivaren, är ansvarigt för att administrera och intyga äktheten av fakturor och kvitton som används som underlag för utbetalning av friskvårdsbidraget gentemot Skatteverket. Det är alltså arbetsgivaren som hanterar och verifierar dokumentationen för att säkerställa att de aktuella kostnaderna är kopplade till godkända friskvårdsaktiviteter.

Kan jag få friskvårdsbidrag för spel på golfbana?

Ja, all form av spel på golfbana, inklusive spelavgift (förutsatt att den inte inkluderar medlemsavgift), säsongskort och greenfeeavgifter (upp till 1 000 kr per tillfälle), omfattas av friskvårdsbidraget.

Däremot är spelavgifter eller golfpaket som sträcker sig bortom godkända friskvårdsaktiviteter inte tillåtna för skattefria friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis. Till exempel skulle ett exklusivt friskvårdspaket där vissa delar av innehållet inte kvalificerar som ”motion eller friskvård av enklare slag” inte vara godkänt för skattefri förmån. Det är viktigt att hålla sig inom de angivna riktlinjerna för att säkerställa att friskvårdsbidraget förblir skattefritt och följer gällande regler.

Kan jag få friskvårdsbidrag för medlemsavgiften?

Nej, medlemsavgift i golfklubben räknas inte som skattefri friskvårdsförmån.

Kan jag få friskvårdsbidrag för golfträning?

Ja, friskvårdsbidraget omfattar golfträning, golfkurser, nybörjarkurser, rådgivning i kost- och motionsfrågor samt egen träning på drivingrange. Dessa aktiviteter kan anses som kvalificerade för skattefria friskvårdsförmåner, vilket innebär att anställda som har tillgång till friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare kan dra nytta av detta för att täcka kostnaderna för nämnda golfrelaterade aktiviteter. Det är en förmånlig möjlighet för individer som är intresserade av att förbättra sina golffärdigheter och övergripande hälsa med hjälp av friskvårdsbidraget.

Kan jag få friskvårdsbidrag för privatlektioner med golftränare?

Ja, det är tillåtet enligt de gällande reglerna, förutsatt att kostnaden för varje tillfälle inte överstiger 1 000 kr, med en maximal gräns på 5 000 kr per år. En individuell lektion med en golftränare jämförs med en personlig tränare på ett gym, och sedan januari 2018 är detta godkänt inom ramen för friskvårdsbidraget. Denna reglering möjliggör att kostnader för individuell träning och coaching inom golf, under förutsättningen att de håller sig inom de specificerade gränserna, kan täckas av skattefria friskvårdsförmåner för anställda.

Kan jag få friskvårdsbidrag för kostnader i samband med golftävling?

Ja, från och med 2020 är olika typer av start- och deltagaravgifter i golftävlingar godkända som skattefria friskvårdsförmåner, förutsatt att de inte överstiger 1 000 kronor per tillfälle eller tävling.

Om den totala kostnaden för tävlingen understiger 1 000 kronor, kan du ansöka om friskvårdsbidrag för hela summan hos din arbetsgivare, förutsatt att arbetsgivaren godkänner golf som en friskvårdsförmån.

Om den totala tävlingskostnaden är 1 000 kronor eller mer, men du betalar en greenfeeavgift på under 1 000 kronor, kan du ansöka om friskvårdsbidrag för den summa som gäller greenfee. Det är dock viktigt att kvittot från arrangören tydligt specificerar vad som är tävlingsavgift och vad som är greenfeeavgift för att möjliggöra korrekt hantering av friskvårdsbidraget.

Finns det en övre gräns för hur hög spelavgift som godkänns?


Det maximala skattefria beloppet för friskvårdsbidraget är 5 000 kronor per år, men det finns ingen övre gräns för den totala spelavgiften om den överstiger detta belopp (förutsatt att överskjutande belopp betalas privat).

Enligt Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 (SKV M 2017:17), med en uppdatering av avsnitt 3.5.1 ”Motion och annan friskvård” från den 19 januari 2018, tillåts användningen av friskvårdsbidraget som en delbetalning för motion eller friskvård som överstiger 5 000 kronor per år.

Detta gäller under förutsättningen att den aktuella aktiviteten uppfyller grundreglerna för friskvårdsbidraget om ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket anses vara fallet för golfspel. Det innebär att även om det maximala beloppet för friskvårdsbidraget är 5 000 kronor, kan en individ använda det som en delbetalning för en aktivitet som överstiger detta belopp, förutsatt att överskjutande kostnader betalas privat.

Ej tillåtet: Paket som innehåller icke-godkända aktiviteter

Om avgiften överstiger 5 000 kronor och omfattar mer än enbart golfrelaterade aktiviteter, såsom ett exklusivt friskvårdspaket där innehållet inte uppfyller kraven på ”motion eller friskvård av enklare slag”, är det inte godkänt för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.

Ett vägledande exempel från Högsta förvaltningsdomstolen 2016 fastställde att vissa medlemskap, där tjänsten inkluderade icke-godkända kringaktiviteter, låg utanför det skattefria området. Till exempel nämns ett Exclusive Platinum-medlemskap i en tennisklubb, där innehållet, förutom fysisk träning, även inkluderade relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar. Högsta förvaltningsdomstolen fann att detta medlemskap klart låg utanför gränsen för skattefri personalvårdsförmån och var således skattepliktigt.

Ej tillåtet: Greenfeeavgifter på 1 000 kronor eller mer

Greenfeeavgifter som överstiger 999 kronor godkänns inte som enklare form av motion enligt Skatteverkets regler för övre gräns för kostnad per tillfälle för enstaka aktivitet. Därmed kan sådana höga greenfeeavgifter inte anses vara kvalificerade för skattefria friskvårdsförmåner enligt gällande bestämmelser.

Jag är junior/arbetssökande/sjukskriven/pensionär – kan jag få friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag är en form av personalvårdsförmån och är endast tillgängligt för personer som är anställda. Det innebär att barn, ungdomar, arbetssökande, personer som är sjukskrivna och pensionärer inte omfattas av möjligheten att erhålla friskvårdsbidrag. Denna förmån är således begränsad till individer med en aktiv anställning och är inte tillgänglig för andra grupper som nämns, såsom de som befinner sig utanför arbetsmarknaden eller pensionerade personer.

Jag är egenföretagare. Kan jag utnyttja friskvårdsbidraget för min golf?

Den skattefria friskvårdsförmånen tillämpas endast på personer med en anställning. Golfen följer samma regler för friskvårdsbidrag som alla andra aktiviteter. För den senaste och mest pålitliga informationen om reglerna för egenföretagare i olika former, rekommenderas en hänvisning till Skatteverket.

Kan jag utnyttja mitt friskvårdsbidrag utomlands?

Skatteverket godkänner användningen av friskvårdsbidraget för aktiviteter i utlandet så länge dessa aktiviteter håller sig inom regelverket. Det innebär att det inte finns något övergripande hinder för att använda friskvårdsbidraget i utlandet. Godkännandet av friskvårdsaktiviteter utanför Sveriges gränser är således en fråga som beslutas mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är viktigt att aktiviteterna följer de gällande reglerna och att överenskommelser görs mellan parterna för att fastställa vilka friskvårdsaktiviteter i utlandet som kan godkännas.

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress, du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.